Washed up boat at Hobe Sound Refuge Beach, Hobe Sound, FL

Washed up boat at Hobe Sound Refuge Beach, Hobe Sound, FL